Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2018

0202 4816 500
Reposted frombrumous brumous viavertheer vertheer
mojenastroje
Reposted fromshakeme shakeme viapannakies pannakies
mojenastroje
Jestem na głodzie dotyku, słów i marzeń.
Reposted fromaillie aillie viaBlueRedFeather BlueRedFeather
mojenastroje
 Bo często jest tak, że po człowieku nic nie widać, chociaż w środku coś umiera
— M. Bajorek
6216 a57e
Reposted fromdivi divi viaBlueRedFeather BlueRedFeather
mojenastroje
1730 f26f
Reposted frompiepszoty piepszoty vialabellavita labellavita
mojenastroje
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana vialabellavita labellavita
6932 dbff

January 03 2018

mojenastroje
alley of longing
mojenastroje
4363 77cd 500
Autumnal view in Bieszczady mountains, Poland. Paula Jeziorska  https://shutr.bz/2yOdM2f
Reposted fromlouve louve viaintotheforest intotheforest
mojenastroje
mojenastroje
mojenastroje
mojenastroje
mojenastroje
mojenastroje
5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacziczi cziczi
mojenastroje
mojenastroje
3837 4c91 500
Reposted fromgarstki garstki viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
mojenastroje
Była silna, waleczna, odważna, niepokorna. Często uparta, nierzadko nieustępliwa. Zdecydowana indywidualista. Z zamiłowania pragmatyczka. Była. A później zjawił się On i już nic nie było takie jak dawniej...
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viainspirations inspirations
6216 a57e
Reposted fromdivi divi viaBlueRedFeather BlueRedFeather
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl